El paper de les infermeres dins el CAP

Les infermeres d’Atenció Primària (AP) són una peça clau en el sistema català de salut. Dins el CAP, la seva activitat assistencial se centra a tenir cura de les persones, les famílies i la comunitat en les diferents etapes i situacions de vida. A més, realitzen un paper determinant en la promoció de la salut i la prevenció de les malalties, fomentant l’autonomia i fent educació sanitària encarada cap a l’autocura de les persones.

Assessora directa de les persones, les famílies i la comunitat

A Catalunya, actualment hi ha més de 5.000 infermeres que treballen a l’Atenció Primària, un 80% ho fan a l’Institut Català de la Salut i un 20% en altres proveïdors de l’AP a Catalunya.

El CAP és el primer lloc on cal anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir d’alguna malaltia. Aquí hi trobem un conjunt de professionals preparats per oferir-nos una atenció assistencial integral i de qualitat, resultat d’un treball coordinat i en equip de professionals de medicina de família, infermeria, pediatria, atenció a la ciutadania, treball social, odontologia, entre d’altres.

En el nucli de l’Atenció Primària hi trobem les infermeres, amb una formació sòlida i coneixements amplis sobre salut pública i comunitària, així com infermeres especialitzades en infermeria familiar i comunitària, que esdevenen assessores directes de les persones, les famílies i la comunitat en tot allò que faci referència als hàbits generadors de conductes de salut i en serveis d’atenció comunitària i en l’atenció directa i de cures de vigilància i seguiment.

Àmbits d’intervenció:

 • En relació amb les necessitats de les persones: Fa un abordatge individual i familiar al llarg de la seva vida, atenent els diferents grups d’edat: infància, adolescència, adultesa y vellesa.
 • En relació amb les necessitats del territori/comunitat: Fa un abordatge poblacional a nivell general i a grups d’especial vulnerabilitat.
 • En relació amb les necessitats dels i les professionals: Realitza tasques de: Planificació i organització, Formació, Docència/Educació y Avaluació i recerca.

Competències pròpies de la infermera

Infermeria en Atenció Primària ha de ser entesa, per tant, com una professió de servei, humana i propera, destinada no només a tenir cura de la malaltia sinó sobretot a contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones, la família i la societat, assolint més activitats de prevenció i incentivació de la salut.

Les seves tasques es reparteixen fonamentalment entre:

 • La consulta pròpia al CAP, on realitzen funcions ben definides i en col·laboració amb altres professionals de la salut.
 • Consultes a domicili, visitant a tots aquells pacients que a causa de la seva malaltia i/o situació de salut no es poden traslladar fins al CAP o consultori local.
 • L’atenció comunitària, apropant la prevenció i promoció de la salut a la població a través d’activitats dirigides a la comunitat (escoles, universitats, centres d’acollida, centres cívics, empreses, associacions, etc.)

Dintre de les funcions específiques, destaquen:

1. Promoció i manteniment de la salut. Activitats d’educació sanitària individual i grupals, dirigides tant a persones sanes com a pacients, amb l’objectiu de millorar les seves habilitats i coneixements, potenciant l’autonomia i la capacitat per l’autocura. En aquest sentit, donen suport per adoptar i mantenir hàbits de vida saludables, per exemple:

 • Consells de nutrició i ali- mentació.
 • Promoció de l’activitat física.
 • Promoció de les interrelacions socials.
 • Promoció afectiva i familiar.
 • Orientació i consell sexual.
 • Orientació per a la millora de l’accessibilitat als serveis sanitaris.
 • Adaptació als canvis personals, d’estructura familiar o entorn laboral, etc.

2. Prevenció de malalties. Realització d’activitats preventives mitjançant la recollida de dades bàsiques per fer l’anàlisi i valoració clínica i poder determinar la situació de salut de la persona, família i comunitat. Sempre amb la màxima confidencialitat. D’aquesta manera, quan una persona arriba a la consulta, se li demanen una sèrie de dades que es recullen en la seva Història Clínica: edat, pes, alçada, antecedents personals/familiars. També es fa un registre d’hàbits alimentaris, exercici físic, consum d’alcohol i tabac, presa de constants vitals (tensió arterial i freqüència cardíaca), etc.

Amb aquesta informació, les infermeres analitzen i detecten problemes de salut per poder aconsellar al pacient i, en cas necessari, proposen modificar els mals hàbits, els que a la llarga han demostrat que tenen més risc sobre la nostra salut.

Alguns exemples: prevenció de trastorns alimentaris, de la inactivitat física, del son, de l’embaràs en preadolescents, consum de drogues, tabac i alcohol, incontinència, pèrdua auditiva i oftalmològica, detecció i vigilància dels maltractaments, immunitzacions, malalties de transmissió sexual, angoixa i depressió, entre altres.

3. Atenció a la persona malalta. 

Seguiment de persones que pateixen alguna malaltia crònica com diabetis, hipertensió arterial, obesitat, etc. tant al centre com al domicili, realitzant educació sanitària per a evitar possibles complicacions i detectar signes de descompensació de la malaltia.

Gestió infermera de la demanda, on la infermera intervé en problemes de salut que precisen d’una atenció preferent, com pot ser ferides i traumatismes, lumbàlgia, diarrea i vòmits, etc. Realització de tècniques com:

 • Retirada de punts de sutures
 • Embenats
 • Administració d’injectables i vacunes
 • Extracció de sang per analítiques
 • Electrocardiogrames
 • Espirometries
 • Sondatges
 • Extracció de taps de cera

Cura de les persones en situacions específiques:

 • Pacients que pateixen trastorns mentals.
 • Manca/pèrdua d’autonomia.
 • Procés de dol.
 • Cures pal·liatives en malalts terminals, etc.
 • Cura nafres/lesions a la pell.

4. Atenció domiciliària. Les infermeres també s’encarreguen d’atendre les necessitats sanitàries i de prevenció de la salut a domicili, tant per persones que puntualment no puguin desplaçar-se al centre (per exemple, després d’una operació), com per aquelles que pel seu estat de salut els és impossible traslladar-s’hi.

5. Atenció pediàtrica. En pediatria, fan el seguiment de l’evolució de l’infant des que és un nounat fins als 14 anys. Realitzen tasques de:

 • Seguiment del desenvolupament físic i psicomotriu.
 • Assessorament als pares sobre l’alimentació, prevenció d’accidents i promoció d’hàbits saludables.
 • Administració de les vacunes del calendari vigent.

6. Investigació. Participació en estudis científics i assajos clínics en atenció primària, siguin del propi centre o en col·laboració amb la indústria farmacèutica. En aquest àmbit, cal destacar la institució IDIAP Jordi Gol, institució referent en recerca en l’Atenció Primària a nivell nacional i internacional, liderant la investigació d’excel·lència i facilitant la participació dels professionals, i la difusió i aplicació dels resultats en la pràctica diària.

20 anys de la recerca a l’Atenció Primària de la mà de l’IDIAP Jordi Gol. L’any 1996 va néixer l’IDIAP Jordi Gol amb l’objectiu d’impulsar la recerca a l’Atenció Primària, oferint eines i assessorament per fer realitat els desitjos investigadors dels professionals sanitaris de la primària. Ara, a les portes de la maduresa, l’IDIAP camina amb pas ferm i actualment té 33 grups de recerca i 250 projectes actius. Cada any inicia entre 60 i 70 projectes nous i realitza al voltant de 400 publicacions.