Drets i deures de la ciutadania vers la salut i l’atenció sanitària

El 2015 el Departament de Salut va aprovar la nova Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària, que recull prop de cent drets i deures i dóna resposta a l’actual realitat social marcada pel paper més actiu de les persones en la salut.

El què i el perquè de la nova Carta

Dins una societat democràtica, l’exercici de drets comporta de manera inherent el compliment dels deures que es generen en el mateix entorn. En matèria sanitària, aquests drets i deures es recullen dins la Carta catalana de drets i deures de la ciutadania que no és més que un contracte social entre les persones i el sistema sanitari, on s’estableix el compromís que el sistema sanitari té amb la ciutadania (drets) i el que tenim les persones amb el sistema sanitari (deures).

El mes de juny de 2015, el Departament de Salut va aprovar la seva actualització, per donar resposta a una nova realitat social i tecnològica marcada per:

 • El rol cada cop més actiu, participatiu i exigent de les persones en l’àmbit de la salut. La nova Carta promou un model de salut i d’atenció sanitària més centrat en les necessitats de les persones i les famílies i és el reflex d’una societat amb capacitat per assumir responsabilitats en el manteniment de l’estat del benestar.
 • L’evolució imparable de l’ús de les noves tecnologies facilita un major accés a la informació i el coneixement en salut i possibilita la interacció des de qualsevol lloc del món. Aquests fets han generat nous escenaris de prestació de serveis i nous models de relació entre l’Administració, els professionals de la salut i la ciutadania.

La seva revisió alhora promou la transparència i la proactivitat, afavoreix la confiança entre professionals-ciutadania-Administració i reforça l’autonomia i la coresponsabilitat de les persones amb la seva pròpia salut. També posa èmfasi en la promoció i protecció de la salut i la prevenció de la malaltia com a punt de partida.

El document estableix els drets i els deures aplicables a tots els serveis sanitaris, tant públics com privats, adaptats al moment actual.

Drets i deures en 10 àmbits

La Carta recull 62 drets i 28 deures estructurats en 10 grans àmbits:

 1. Equitat i no-discriminació de les persones.
 2. Protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia.
 3. Accés al sistema sanitari.
 4. Intimitat i confidencialitat.
 5. Autonomia i presa de decisions.
 6. Informació sanitària, documentació clínica i tecnologies de la informació i la comunicació.
 7. Qualitat i seguretat del sistema.
 8. Constitució genètica de la persona.
 9. Investigació i experimen- tació.
 10. Participació.

Entre les principals novetats, cal destacar el dret a rebre educació en salut, a obtenir informació sobre el temps d’espera en atenció sanitària, a planificar les decisions anticipades, a tenir seguretat de les dades relatives a la salut i a rebre una atenció que garanteixi la continuïtat assistencial, entre d’altres.


Informació adicional d’interès: 

Carta de drets i deures. Canal Salut.