El paper de la família en la prevenció dels consums d’alcohol i drogues en menors

L’adolescència és una etapa del desenvolupament dels menors on deixen la protecció i la seguretat de l’entorn familiar i s’obren al món explorant la vida dels adults, experimentant situacions i formes de funcionament noves que els permetrà desenvolupar-se com a adults, integrant allò après en la infància amb els nous estils de funcionament.

Consums en l’adolescència

En aquesta etapa és freqüent que entrin en contacte amb el consum d’alcohol i tabac i altres substàncies, i altres conductes de risc com a part del procés d’exploració.

Els adolescents estan sotmesos a molts estímuls interns (curiositat, ganes de passar-s’ho bé, necessitat d’integrar-se al grup, atracció pel que és nou o arriscat…) i externs (pressió de grup, estímuls publicitaris, etc.) que els dificulta autoregular-se davant dels consums.

Segons la legislació vigent, els menors no haurien de tenir accés a l’alcohol, el tabac i les drogues il . legals. En canvi les últimes enquestes escolars (ESTUDES) evidencien freqüències i estils de consum que cal tenir en consideració.

Factors de protecció

No tots els adolescents tenen aquests problemes ni la majoria dels que en un moment determinat fan un ús experimental de l’alcohol, el tabac i les drogues necessàriament han de desenvolupar problemes associats a aquests consums o addiccions.

També hi ha nombrosos factors de protecció enfront dels consums i uns i altres modularan i regularan l’impacte d‘aquestes experiències i la maduració final del noi o la noia.

Davant d’una situació tan complexa com aquesta no es pot esperar que els adolescents arribin a fer un consum responsable per ells mateixos. És per tant la societat la que ha d’oferir els mecanismes de protecció ambiental que actuïn com a barreres protectores. Per tant existeix una àmplia tasca a desenvolupar que afecta a les administracions, la indústria (de l’alcohol, de la distribució i la recreativa) i, també, als adults que estan a càrrec dels menors, professors, educadors però sobretot a les famílies.

Les normes i lleis són molt importants, però no serveixen per modular actituds i estils de comportament.

La família té un paper crucial

Un dels principals factors de protecció evidenciat per les investigacions és el fet de tenir un entorn familiar protector davant de situacions de risc. Les investigacions han identificat una sèrie de factors de protecció parental contra el consum de substàncies en adolescents:

 • Les relacions familiars.
 • La cohesió familiar.
 • La comunicació familiar.
 • La capacitat dels pares i mares per modelar la conducta dels fills (el propi exemple com a model).
 • La supervisió que exerceixen els pares.

En canvi la permissivitat parental és el principal factor de risc per al consum de substàncies. Parlar amb els fills de les drogues com a única forma d’intervenció no causa cap impacte en el comportament dels fills.

Els amics exerceixen una gran influència, el context on es realitza el consum (espais d’oci), la publicitat i les normes informals també exerceixen una gran influència.

Per contra la supervisió parental permet que els adolescents puguin contrarestar i mediatitzar l’impacte d’aquestes fonts.

Què suposa una supervisió eficaç?

 • Proporcionar normes clares i eficaces sobre el que està permès.
 • Conèixer on van i amb qui estan els fills quan surten.
 • Controlar els horaris i l’economia.
 • Conèixer els amics.
 • Estar en contacte amb els pares dels amics.
 • Participar amb altres famílies amb activitats preventives, creant xarxa.
 • Promoure que els fills participin en activitats que tenen efecte preventiu sobre el consum (activitats culturals, artístiques, esportives, solidàries, reivindicatives…)
 • Promoure una actitud reflexiva i crítica envers els missatges consumistes de la societat.
 • Revisar les pròpies actituds, valors i comportaments.

Begoña de Irala, Psicòloga clínica – Prevenció, Assistència Seguiment (PAS)


Data publicació: Gener 2016