Infància i adolescència. Necessitats derivades del confinament

La Taula d'Infància, Adolescència i Famílies (TIAF) d’Osona és una Taula comarcal que forma part d’un projecte impulsat pel Consell Comarcal, amb l’objectiu de crear un espai de debat i de treball transversal que serveixi d’eix vertebrador de totes les taules que es puguin anar creant a Osona.

La TIAF promou la participació de totes les àrees, els sectors i les administracions implicades en la participació, la prevenció, la promoció i la protecció de la infància, l’adolescència i les seves famílies, amb la voluntat de trobar una metodologia de treball que sumi esforços i complicitats.

Hi formen part professionals dels diferents àmbits de la salut, de l’educació, de serveis socials, de justícia, mossos d’esquadra, entitats del tercer sector i tècnics de la Universitat de Vic. Estem pendents d’incorporar la participació directa dels infants, adolescents i famílies.

La TIAF d’Osona es va constituir el 2 de juny de 2017 en compliment de la llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, que estableix, en el seu article 26, que les taules territorials d’infància són els òrgans col·legiats que es constitueixen per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori, mitjançant les diverses administracions i institucions implicades. Mitjançant el Decret 250/2013, de 12 de novembre, es regulen la Taula Nacional i les taules territorials i locals de la infància de Catalunya.

La TIAF es va reunir en sessió extraordinària el passat 5 de juny del 2020, amb l’objectiu de fer una anàlisi de les principals percepcions i necessitats detectades en la infància, l’adolescència i les famílies durant l’estat d’alarma provocat per  la crisi sanitària de la Covid-19.

Impacte de la crisi Covid  

La pandèmia ha afectat de manera significativa a les famílies, especialment aquelles que ja estaven en situació de vulnerabilitat, situació ara agreujada per la crisi econòmica. A més, l’impacte de la crisi ha deixat conseqüències físiques i psicològiques a la població. La situació d’excepcionalitat viscuda ha implicat la necessitat d’accelerar els processos de canvi per adaptar-se de manera ràpida a noves experiències i situacions de gran abast.

Des d’un punt de vista preventiu i en clau de futur, es va fer una valoració de quines necessitats es preveia que podrien aparèixer i agreujar-se arran de la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia. El grup de treball va elaborar, recollint les impressions dels diversos professionals implicats, un manifest per tal de conscienciar sobre l’impacte de la Covid-19 en la població infanto juvenil i les seves famílies.


Dra. Susanna Matesanz, Pediatra CAP Balenyà – EBA Centelles / Twitter: @EbaCentelles

Data publicació: Juny 2021


Enllaços d’interès:

Manifest reivindicatiu impacte Covid-19


Pots descarregar aquest article en format PDF: