Com aconseguir que es respectin els meus drets ara i en el futur

Estem acostumats a fer prevenció en temes de salut però, fem prevenció en temes legals? Tot el que ens passa en el nostre dia a dia té una conseqüència jurídica, i per això és important conèixer que ofereix la llei perquè es respecti la nostra voluntat en allò que afecta el nostre present i futur.

Quan estem en plenes capacitats és el moment idoni per establir com volem ser atesos, per qui i com, en el cas que es perdi la capacitat de decidir.

El motiu de fer previsions legals no és tenir una edat avançada o una malaltia. Es recomana que tothom faci documents preventius, perquè la possible pèrdua de capacitat de decidir, o fins i tot la possibilitat de perdre la vida, pot passar a qualsevol edat, com a conseqüència d’un accident o una malaltia.

Si per tenir una bona qualitat de vida decidim fer exercici, tenir una alimentació adequada, no fumar, moderar el consum d’alcohol… perquè no decidim també fer previsions legals?

Exercir i gaudir dels nostres drets lliurement, és posar els fonaments per ser ben tractats i tenir una vida digna

Documents preventius a tenir en compte

1- Delació voluntària (autotutela).

En el cas que es perdi la capacitat de decidir, es pot nomenar a una o més persones perquè siguin el vostre tutor, és a dir, la persona que ho decidirà tot, tant en l’àmbit personal com patrimonial. En aquest document, també podeu fer disposicions respecte al funcionament i el contingut del règim de protecció que pugui ser adequat, especialment pel que fa a la cura de la vostra persona. Aquest document s’atorga davant de Notari.

2- Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat (poder preventiu).

Amb aquest document es faculta a altra o altres persones per fer tot tipus d’actuacions o gestions en nom de la persona que fa el poder, perquè tingui cura de llurs interessos. Aquest poder pot ser general, per fer absolutament tot; o pot ser específic, per realitzar actuacions concretes. És recomanable que quan es faci el document, els poders es donin a persones de molta confiança.

Mentre es manté la capacitat de decidir, aquest document es pot revocar, és a dir, deixar-lo sense efectes. Aquest document s’atorga davant de Notari.

3- L’assistència

Quan es dóna una disminució, no incapacitant, de les facultats físiques o psíquiques, la persona que ho necessiti, per tenir cura d’ella mateixa o dels seus béns, pot sol·licitar al Jutjat el nomenament d’un assistent. Cal proposar una persona o entitat concreta. És un suport a la persona, reconegut pel jutjat, i per tant suposa una garantia de control i supervisió per part del Jutjat i la Fiscalia. Aquest document es presenta en el Jutjat, i es recomana assessorament jurídic.

L’assistent està obligat a iniciar els tràmits necessaris per iniciar un procediment d’incapacitació, en cas de pèrdua de la capacitat de decidir de la persona assistida.

4- Testament

En aquest document es manifesta la voluntat de a quina o quines persones voleu deixar els vostres béns quan es produeixi la vostra defunció. Cal especificar quina persona/es són hereus dels vostres béns. Aquests poden ser hereus universals, és a dir hereus de la totalitat del vostres béns; o poden ser legataris, és a dir hereus d’una cosa concreta, com per exemple d’una quantitat de diners o un habitatge en concret. El document s’atorga davant de Notari.

Es pot canviar el contingut del testament, i per tant el darrer testament deixa sense efecte tots els atorgats anteriorment.

La llei reconeix un dret a certs parents directes (descendents, i a falta d’aquests els ascendents), que s’anomena llegítima, i suposa el 25% del total de l’herència entre tots els legitimaris.

És possible desheretar un hereu forçós (legitimari), quan hi hagi un motiu reconegut per la llei. Per tant, en cas de conflicte amb algun legitimari, es recomana consultar a un professional del dret.

La validesa del testament només és a partir de la defunció.

Per saber si una persona ha atorgat testament, és necessari demanar un certificat de defunció al Registre Civil, i acompanyar-lo amb l’imprès per demanar un certificat d’últimes voluntats, en el qual constarà quin és l’últim testament fet per la persona difunta, i poder saber a quin Notari cal dirigir-se per demanar una còpia autèntica del testament.


Jordi Muñoz Iranzo, Advocat – President EIMA / Twitter: @eimamaltrato


Informació addicional d’interès:

Instruments jurídics per protegir els drets de la gent gran