El document de voluntats anticipades

Qualsevol persona major d’edat i en plenes capacitats pot expressar de manera lliure i anticipadament les instruccions a tenir en compte quan les circumstàncies no li permetin expresar personalment la seva voluntat. El millor moment per fer un DVA és quan el pacient conserva les plenes capacitats.

El DVA (Document de Voluntats Anticipades) és un document on la persona deixa les instruccions que dóna al seu metge i on hi fa constar quin tipus d’atenció mèdica desitjaria o no rebre al final de la vida, en el cas de trobar-se en una situació d’incapacitat per prendre decisions i comunicar-se.

El DVA contribueix a la humanització de l’assistència sanitària i fonamenta el respecte a l’autonomia del pacient perllongant-la quan ja no pot decidir per ell mateix. Sustenta la dignitat de la persona, ja que el document possibilita el coneixement dels desitjos i valors del pacient per així poder influir en les decisions futures que l’afectin. A més responsabilitza a la ciutadania sobre les decisions relatives a la seva salut.

No hi ha cap DVA que sigui l’oficial, tot i que existeixen diferents models que us poden servir de guia. El contingut del DVA és lliure i no està estandaritzat perquè depèn de la singularitat de la persona que l’escriu.

La redacció del document es pot realitzar de dues maneres. Una, davant de notari, que serà qui farà la tramesa al registre de Voluntats Anticipades i una segona, davant de tres testimonis, dos d’ells no poden ser parents de fins a segon grau ni tenir relació patrimonial amb la persona interessada. Heu d’acreditar la fotocòpia del DNI de l’interessat i dels tres testimonis, l’original del document i el de la sol·licitud de registre.

La renovació i revocació es pot fer en canviar de parer, per reafirmar una voluntat expressada fa molt temps o bé per ampliar i adequar-se millor a decisions previstes en l’actualitat. Caldrà notificar-ho al centre sanitari o bé al notari en cas d’haver-ho redactat amb ell.

Parts bàsiques del document

 • CRITERIS, que tinguin en compte la priorització dels va- lors i expectatives personals, encara que siguin poc concrets.
 • INSTRUCCIONS I LÍMITS, ja més concretes a l’actuació mèdica davant de decisions previstes, quan ja es té informació de probabilitats evolutives.
 • REPRESENTANTS, escollir-ne un de la nostra plena confiança. Aquest serà qui vetllarà pels nostres interessos. També n’escollirem un de substitut en cas que la persona representant no pugui realitzar la tasca encomanada per indisposició. Podrem deixar per escrit qui no volem que ens representi en cap cas.
 • ALTRES CONSIDERACIONS, com ara ratificar la voluntat de fer donacions d’òrgans.

Límits legals en la interpretació

 • Que la voluntat impliqui una acció contra l’ordenament jurídic.
 • Que la voluntat impliqui una acció mèdica contra les bones pràctiques establertes.
 • La limitació o negativa al tractament és legítima, encara que l’actuació que es proposava al malalt s’inscrigui en una bona pràctica clínica.
 • Que la situació que es presenta no sigui la prevista i ens faci dubtar de si el malalt mantindria el contingut del DVA.

Què ha de fer el centre sanitari?

 1. Ajudar a la redacció (el metge, els infermers o la treballadora social).
 2. Si es vol registrar, ajudar a omplir els requisits formals: sol·licitud, fotocòpia del DNI i fer-ho arribar al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Salut.
 3. Registrar-ho a la Història Clínica i guardar-ne una còpia al centre.
 4. Sotmetre a les garanties de confidencialitat legalment establertes.

Anna Martí i Prujà, Treballadora social Albera Salut / Twitter: @AlberaSalut