Hem tingut un fill/a, quins són els tràmits a seguir?

L’arribada d’un nadó genera una sèrie de preguntes i implica molts canvis en el nostre ritme de vida. Una de les tasques principals de la qual s’hauran d’ocupar els futurs pares és dels drets i deures que tindrà el seu nadó. Des del CAP Roger de Flor us informem dels passos a seguir en el moment del naixement d’un fill.

Inscriure al nadó

Quan hi ha un naixement, des de l’hospital on ha tingut lloc el part, ens lliuraran un document en el qual certifiquen el naixement (data, hora…). Aquest document s’ha de portar al Registre Civil, on inscriuran el nom del nostre fill o filla al Llibre de Família. La inscripció del nounat la pot realitzar:

 • Si és fill/a d’una parella casada: ho poden fer el pare, la mare o qualsevol persona major de 18 anys degudament autoritzada.
 • Si és fill/a de pares no casats: ho han de fer el pare i la mare junts.

Documentació que cal adjuntar

 1. Informe mèdic del naixement.
 2. Sol·licitud d’estadística degudament complimentada que us lliuraran al Registre Civil.
 3. DNI dels pares o tutors i Llibre de Família en el cas que ja es tingui.

El termini per poder fer la inscripció és de 8 dies naturals des del moment del naixement.

Afiliació a la Seguretat Social

El segon pas és anar a l’oficina de la Seguretat Social amb el Llibre de Família per adjudicar- li un número d’afiliació, sigui del pare, mare o tutor. Per fer aquest tràmit haureu de demanar cita prèvia adreçant-vos a l’oficina de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, ubicada al carrer Sant Antoni Mª Claret 5-11, trucant al següent número per cita prèvia: 901 106 570, o bé mitjançant la pàgina web www.seg-social.es

A l’oficina de la Seguretat Social ens demanaran la següent documentació:

 • DNI o document oficial que identifiqui als assegurats i als seus beneficiaris.
 • Llibre de Família o certificat del Registre Civil que acreditin el parentesc amb l’assegurat.
 • Certificat de convivència en el cas de pares no casats.
 • Complimentar la sol·licitud.

Empadronament

Per últim, haureu d’anar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’ajuntament del lloc de residència i empadronar al vostre fill o filla. La documentació que es demana és:

 1. El Llibre de Família.
 2. El DNI del pare, mare o tutor.
 3. Fotocòpia del registre de naixement.

Com demanar la targeta sanitària?

Un cop heu realitzat els tràmits anteriorment esmentats, us podeu dirigir al vostre centre d’atenció primària (CAP) per sol·licitar la Targeta Sanitària que identifica i acredita el dret a rebre assistència del sistema sanitari públic de Catalunya i assignació de pediatra.

És important recordar que aquesta targeta s’ha de tramitar al vostre CAP que us correspongui per domicili. La pot sol·licitar el pare, la mare o el/la representant legal. Documentació que cal adjuntar:

 • Fotocòpia del Llibre de Família o certificat de naixement.
 • Fotocòpia del document acreditatiu de la Seguretat Social, conforme és beneficiari/a del pare, mare o tutor/a.
 • Certificat d’empadronament vigent i original (no superior a tres mesos).
 • Fotocòpia del DNI i targeta sanitària d’un dels dos pares o tutor (titular del document d’afiliació a la seguretat social).

Mar Barbero Sánchez, Atenció a l’usuari CAP Roger de Flor / Twitter: @caprogerflor