La pèrdua d’audició en la gent gran

El col·lectiu de persones sordes és molt heterogeni i hi ha importants diferències a nivell individual, com el grau de pèrdua auditiva, el moment d’adquisició de la mateixa, l’entorn socioeducatiu i familiar de la persona, etc. En el cas de la gent gran, la pèrdua d’audició és un dels problemes més freqüents i pot suposar una limitació de la seva comunicació i autonomia.

Tipus i graus de sordesa

Segons el moment quan es produeix la pèrdua auditiva, podem trobar la següent tipologia:

 • Sordesa prelocutiva: l’afecció es produeix abans d’adquirir la parla, pot ser congènita o adquirida durant els primers anys (0-3/4 anys). Les seves conseqüències són més greus que les d’una sordesa postlocutiva, en relació a l’adquisició de la llengua parlada.
 • Sordesa postlocutiva: l’afecció es produeix en una etapa posterior al desenvolupament ja adquirit de la parla, a partir dels 5 anys.

Depenent de l’audiometria, trobem diferents graus de sordesa. Com més pèrdua auditiva, més problemes hi ha en el desenvolupament de la parla, el desenvolupament lingüístic i socioafectiu, degut a la manca d’estímuls auditius i comunicatius.

 • Sordesa Lleugera (pèrdua de 20 a 40 decibels).
 • Sordesa Mitjana (40 a 70 dB).
 • Sordesa Severa (70 a 90 dB).
 • Sordesa Pregona (a partir dels 90 dB).
 • Sordesa Cofòtica (sense cap resta auditiva).

La Presbiacúsia

És la pèrdua gradual d’audició relacionada amb l’envelliment i és una de les causes més freqüents de consulta al metge de família i, conseqüentment, de derivació a l’otorinolaringòleg. Aquest trastorn es presenta majoritàriament a partir dels 65 anys i suposa una limitació que pot comportar un perill d’aïllament i d’inseguretat.

Segons el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, al mes de juny del 2013 a Catalunya hi havia 27.552 persones amb discapacitat auditiva i amb reconeixement legal d’aquesta.

Què és la FESOCA?

La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) és una organització no governamental (ONG) sense ànim de lucre fundada l’any 1979. Té com a objectius bàsics defensar els drets de la comunitat sorda catalana per aconseguir la seva plena igualtat, participació i integració en la societat actual.

Activitats per a la gent gran

Durant l’any 2015, des de la Comissió de Gent Gran de FESOCA, s’han previst una sèrie d’activitats amb l’objectiu fonamental d’evitar situacions d’especial vulnerabilitat, degut a l’edat i a la discapacitat auditiva. Es treballa per garantir l’accessibilitat comunicativa per evitar l’aïllament social, es fomenta la participació activa propiciant espais de coneixement, etc.

 • Conferències i xerrades: El passat 21 de febrer es va realitzar una conferència-debat sobre la Sexualitat en la Gent Gran, impartida per la Dra. Rosario Jiménez, Metgessa de família a l’Atenció Primària Vallcarca – Sant Gervasi i Directora de la revista FerSalut, on es van explicar els canvis de la sexualitat que es succeeixen amb l’envelliment del cos i com les malalties i alguns medicaments poden influenciar en aquesta.
 • Visites culturals: Visita cultural a la ciutat de Girona, amb intèrpret de llengua de signes (12 de maig).
 • Trobada de Gent Gran Sorda: Oportunitat per a la participació activa, la convivència i la promoció de la cultura i el moviment associatiu de les persones grans. Es realitza anualment i aquest any es celebra la seva IV edició els dies 13 i 14 de juny.

Moviment associatiu del col·lectiu sord

Les federacions i associacions juguen un paper clau, ja que permeten a les persones sordes beneficiar-se de serveis especialitzats i d’activitats que afavoreixen la seva autonomia i integració en la societat, millorant així la seva qualitat de vida.

A Espanya, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) està formada per totes les federacions en l’àmbit autonòmic i associacions del país. Cada comunitat autònoma té una federació que, per la seva banda, integra diferents associacions provincials i locals de persones sordes. En l’àmbit català hi trobem FESOCA, la Federació de Persones Sordes de Catalunya.

Serveis que s’ofereixen

 1. Intèrprets de llengua de signes. Per tal de suprimir les barreres de comunicació existents entre les persones sordes i les oients que no coneixen la llengua de signes, FESOCA ofereix diferents serveis d’intèrprets: servei ordinari d’interpretació, el d’interpretació a l’àmbit jurídic o serveis col·lectius.
 2. Formació de la LSC. Àrea destinada a la difusió, el coneixement i la formació professional dels docents de la LSC (Llengua de signes catalana). S’organitzen cursos per mòduls i per nivells, conferències i tallers de sensibilització.
 3. Atenció social. Servei d’informació, orientació i atenció integral que treballa principalment en l’atenció especialitzada a dones i gent gran, suport a famílies amb membres sords i atenció a persones en situació de risc d’exclusió social.
 4. Servei Laboral. Suport integral a les persones sordes per a la seva inserció al món laboral, mitjançant cita prèvia i inscripció a la borsa de treball. També va adreçat a les empreses, oferint informació, mediació i assessorament en la contractació de persones amb discapacitat auditiva.
 5. També ofereix altres serveis per donar suport a les associacions afiliades en relació a gestions davant institucions o entitats.

La tècnica a disposició de les persones sordes

 1. Suports tècnics: audiòfons, implants i emissores freqüència modulada (FM). L’ús d’aquests suports tècnics no són vàlids per a totes les persones ni per a totes les pèrdues auditives.
 2. Noves tecnologies: aplicacions que faciliten la comunicació a les persones amb discapacitat auditiva com, per exemple, els sistemes de vídeo-trucades (Oovoo, skype, etc.) o l’aplicació APP 112 per a sords.
 3. Teleassistència: les persones grans sordes ara també disposen del servei de teleassistència en cas de situació de risc al propi domicili, gràcies al marc de col.laboració que es va establir l’any 2010, entre FESOCA i la Diputació de Barcelona.
 4. Altres recursos: Programa d’agrupament residencial: per mantenir i/o estimular les habilitats comunicatives que evitin situacions d’aïllament i deteriorament cognitiu, a través de materials adaptats a les seves necessitats, comunicació directe amb els facultatius, etc.
 5. Atenció psicològica en llengua de signes: Des de l’any 2005, FESOCA té conveni amb CatSalut per oferir un servei gratuït d’atenció psicològica en llengua de signes a la Fundació Vidal i Barraquer. També s’han signat dos convenis més amb tres professionals de l’atenció terapèutica.
 6. Unitat d’atenció a la dona: La Federació ofereix una atenció específica a dones sordes, fent especial èmfasi en la prevenció de la violència de gènere.

Informació addicional d’interès a:

FESOCA