Unitat per al control de la Diabetis tipus 2

El pacient que pateix diabetis tipus 2 (DM2) d’alta complexitat i difícil control requereix un seguiment més intensiu i assegurar una vinculació amb els professionals.

Què és la diabetis tipus 2 d’alta complexitat?

La DM2 es caracteritza per tenir una secreció d’insulina inadequada, ja que els pacients han desenvolupat resistència a la insulina. En general, la malaltia apareix en adults i és més freqüent a mesura que avança l’edat: fins a un terç dels adults majors de 65 anys tenen una tolerància alterada a la glucosa.

A causa de l’envelliment de la població, així com a l’augment de l’obesitat i l’estil de vida sedentari, la DM2 està assolint proporcions epidèmiques en moltes parts del món.

Entenem com a DM2 d’alta complexitat aquella que, associada a altres patologies o factors de risc, esdevé una patologia de difícil control, tant per la presència d’hiperglucèmies mantingudes, presència d’hipoglucèmies i/o complicacions micro/macrovasculars.

Qui som?

La unitat està formada per 2 metges de família, 1 infermera, tècniques en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) i infermeres encarregades de la dispensació del material diabètic.

Quins són els objectius?

  • Millorar el control dels pacients amb diabetis tipus 2 d’alta complexitat.
  • Assegurar la vinculació del pacient al centre.
  • Potenciar l’adherència al tractament tan farmacològic com les mesures higienicodietètiques.

Com funcionem?

La unitat vol ser un espai de consulta pels professionals, tant metges com infermers. El pacient pot ser derivat a la unitat per dues vies:

  1. L’equip referent (metge/infermer) sol·liciten una consulta.
  2. Quan les TCAI encarregades de la dispensació de material diabètic detecten un mal control de la patologia, deriven al pacient al seu equip de referència i si en el proper control amb les TCAI persisteixen els valors alterats, realitzen la derivació a la unitat.

Quan rebem una consulta, programem una primera visita conjunta amb el metge i la infermera referents de la unitat i establim un pla d’actuació de curta durada amb la intenció que el pacient retorni al seu equip de referència.

Actuacions

  • Revisió dels símptomes, del pla terapèutic, la seva posologia i adherència.
  • Revisió del pla dietètic i d’activitat física.
  • Pactar una proposta de tractament.
  • Pactar canvis d’estil de vida.
  • Resoldre dubtes.

Anna Amorós Trias, Infermera EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes / Twitter: @CapSarria

Data publicació: febrer 2021


Pots descarregar aquest article en format PDF: