Nou model organitzatiu de l’ABS Alt Camp Oest

Els models organitzatius d’un equip d’atenció primària han de ser prou flexibles com perquè es puguin adaptar en cada moment a les necessitats de la seva població. Davant les noves estratègies de salut que cal implementar en els anys vinents i, atenent a la nostra realitat, hem introduït alguns canvis amb l’objectiu de millorar l’atenció dels nostres usuaris.

Els inicis de l’Atenció Primària

La situació de l’Atenció Primària al nostre país era francament dolenta abans de la reforma sanitària, amb escassos mitjans i poca valoració per part de la població i dels propis professionals. La reforma es podria dir que va començar amb l’aparició de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària, l’any 1978, i a l’any 1984 es varen crear els primers Equips d’Atenció Primària, format per professionals sanitaris i no sanitaris. Això va suposar un gir del model assistencial previ, amb un increment de les infraestructures i dels equipaments, el treball en equip, l’augment de capacitat de resolució, l’establiment de la consulta d’infermeria, les activitats de promoció i prevenció de la salut, la formació, la recerca… És en aquests equips d’atenció primària (EAP’s) on es comencen a introduir diferents models organitzatius en funció de les característiques dels professionals, l’entorn on es presta l’atenció (rural o urbana) o la cartera de serveis que s’ofereix a la població.

La porta d’entrada al sistema públic de salut per la població general

La primera etapa de L’ABS Alt Camp Oest

Des de l’any 2001, la missió de l’Equip d’Atenció Primària Alt Camp Oest s’ha mantingut constant, amb el compromís de donar resposta a les necessitats de salut dels seus usuaris, com a persones i com a membres d’una comunitat, en un entorn d’equitat, qualitat, proximitat i competència professional, procurant adequar en cada moment l’organització del centre a aquestes necessitats sense que això entrés en conflicte amb les directrius que proposava el Departament de Salut.

Així doncs, a l’inici es va creure que el millor model organitzatiu d’infermeria per donar servei a la nostra població era un model per sectors, en el que cada infermera prestava atenció als usuaris d’una determinada zona geogràfica. Era un model raonable pels equips rurals i amb forta dispersió geogràfica. Aquest model comportava que un mateix metge tingués pacients amb diferents professionals de referència d’infermeria, i la infermera també tingués pacients de diferents metges.

Enteníem que aportava una visió més integral dels usuaris, un major coneixement dels recursos comunitaris i una disminució del temps de desplaçament als domicilis. Metges i infermeres han treballat de manera independent, oferint serveis en paral·lel i potser de vegades amb poca interacció entre tots dos professionals, tot i que si en l’activitat d’un dels professionals era necessària la intervenció de l’altre, la forma de donar resposta estava garantida i era clara, àgil i fàcilment accessible per l’usuari.

Nou model: Unitat Bàsica Assistencial

Amb aquest model hem prestat l’atenció des del 2001 fins a l’actualitat, en què, per diferents decisions estratègiques a l’equip vam pensar que era el moment d’adaptar-nos a un model en el qual, metge i infermera, siguin els mateixos professionals de referència per un determinat contingent de pacients i assumeixin tots dos conjuntament l’atenció dels problemes de salut de la seva població.

És el model conegut com UBA’s (Unitat Bàsica Assistencial). En aquest, ambdós professionals tenen majoritàriament horaris comuns i agendes paral·leles, es treballa físicament en un espai comú i tots dos professionals defineixen o acorden criteris en relació amb els tractaments, el seguiment de patologies cròniques i l’abordatge dels problemes de salut.

Que cada pacient disposi d’una Unitat Bàsica Assistencial, amb un metge i un infermer de referència “únics” facilitarà el contínuum assistencial i la qualitat de l’atenció i permet donar celeritat de resposta i resolució als problemes que puguin sorgir.

Aquesta reorganització, suposa un canvi a nivell de funcionament i horaris del nostre equip, tot facilitant l’atenció dels professionals. Augmentem els punts de trobada, per atendre als pacients que requereixin atenció domiciliària, variem l’oferta d’atenció d’infermeria i n’augmentem la disponibilitat.

Aquesta nova reorganització permetrà disposar de 3 Unitats bàsiques assistencials al CAP Alcover, 2 per als pobles de la Riba i Vilaverd i 2 més per a Monral i El Milà.

Esperem que aquesta reorganització de l’equip suposi un benefici tant per la població com pels professionals de la nostra Àrea Bàsica de Salut. No obstant això, sabeu pel nostre tarannà que restem oberts a qualsevol suggeriment que pugui sorgir per tal de trobar la millor solució per a cada usuari, amb l’em- patia i el respecte que ens caracteritza.