El pacient com a centre del sistema de salut

L’octubre de 2012 es va crear el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, un òrgan representatiu de les associacions de pacients davant l’Administració catalana que permet donar veu directa als pacients i fer-los partícips en les polítiques del Departament de Salut.

La veu dels pacients a Catalunya

El Pla de salut de Catalunya 2011-2015 va fer un pas endavant per situar al pacient com a centre del sistema de salut a través de la creació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, el 2 d’octubre de 2012, un òrgan permanent d’informació, assessorament i participació entre els ciutadans i l’Administració.

D’aquesta manera, el Consell Consultiu de Pacients, d’ara endavant CCPC, té com a principals funcions:

  1. Compartir amb els pacients la informació del sistema català de salut, de forma transparent, accessible i fàcilment comprensible.
  2. Vetllar per què els pacients disposin del suport i assessorament necessari sobre les qüestions relacionades amb la prestació pública de serveis de salut.
  3. Facilitar la participació de les associacions de pacients en el procés d’elaboració, decisió i desenvolupament de polítiques d’atenció sanitària del Departament de Salut.
  4. Canalitzar les propostes i recomanacions dels pacients i familiars cap al Departament de Salut.

El CCPC és l’òrgan que dóna veu a la ciutadania de Catalunya en matèria de política sanitària.

Per tant, el CCPC actua com a òrgan representant de les associacions de pacients davant l’Administració catalana per tal de donar veu directa als pacients perquè exposin les seves recomanacions per a la millora dels serveis públics de salut. També proposa actuacions per potenciar l’ús de les noves tecnologies en l’atenció sanitària, la creació de consells tècnics per a col·lectius concrets de pacients de diferents patologies i desenvolupa un important paper en la conscienciació de l’ús adequat dels recursos públics i en l’autoresponsabilitat dels pacients en la cura de la seva salut.

El perquè del CCPC: potenciar el rol actiu dels pacients

La seva creació forma part del Pla Estratègic aprovat pel Govern de la Generalitat i el Departament de Salut que pretén, entre altres voluntats:

1. Promoció de l’apoderament i l’autonomia del pacient, com a actor principal del procés assistencial. Un pacient ben informat gestionarà millor la seva malaltia i utilitzarà els recursos del sistema d’una forma més eficient.

2. Promoció dels aspectes ètics relacionats amb l’atenció. El pacient ha de tenir informació al seu abast sobre els seus deures en relació amb els serveis de salut, la història clínica, les voluntats anticipades, etc.

3. Promoció de la seguretat de l’atenció mitjançant la participació activa del pacient. Actuacions com la formació i participació dels pacients són claus en processos com la prevenció de les infeccions, la gestió segura dels medicaments que es pren, etc.

4. Donar resposta a les necessitats dels pacients, famílies i entitats de pacients.

5. Millorar la comunicació entre les entitats de pacients, el Departament de Salut i la ciutadania, mitjançant els canals existents i les noves tecnologies (internet, xarxes socials).

6. Millorar la gestió de les organitzacions, en termes de qualitat, per afavorir la seva sostenibilitat.

7. Extensió de la representativitat del CCPC al nombre més elevat de pacients de Catalunya, donant a conèixer l’existència d’aquest organisme a tota la ciutadania en general i, en especial, a les entitats de pacients que encara no hi són representades.

8. Internacionalització del CCPC i de les organitzacions, a través d’aliances entre entitats de les mateixes malalties en l’àmbit internacional o la participació en projectes europeus.

Activitats més destacables

2a Jornada del Consell Consultiu de Pacient de Catalunya. Durant els mesos d’abril, maig i juny de 2015 s’han celebrat les jornades territorials a Tortosa, Lleida, Girona iManresa amb el lema “Compartir per avançar”. Hi han intervingut agents locals, pacients, entitats i professionals sanitaris que han posat en comú experiències, coneixements i reflexions amb l’objectiu de seguir avançant en la necessitat d’integrar la visió del pacient en el sistema sanitari i en la necessitat de les associacions d’avançar en matèria de qualitat, ètica i transparència.

Enquesta: Els pacients i les TIC en la cura de la salut. Aquesta enquesta permetrà saber quin coneixement i ús fan de les noves tecnologies per potenciar aquelles que siguin accessibles i útils tant pels pacients com per les seves famílies.

Document de voluntats anticipades.  El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya promou el Document de voluntats anticipades. Que els pacients ho coneguin ajudarà al fet que la seva implantació abasti cada cop més els processos assistencials on la decisió i la voluntat dels pacients és primordial.

Xerrades formatives sobre Bioètica. Xerrades mensuals per reflexionar sobre els drets i deures dels ciutadans, les voluntats anticipades, les noves tecnologies envers la recerca, etc. Sessions de 30 minuts amb debat posterior. Es poden seguir per vídeo-conferència a les seus de les regions sanitàries del CatSalut.


Informació addicional d’interès:

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya