Sempre hi haurà algú

Aquesta iniciativa forma part del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya i és un dels 32 projectes identificats com estratègics pel Pla de Salut de Catalunya 2011- 2015 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Què es Pacient Expert

Definim com a pacient expert aquella persona afectada per una malaltia crònica que és capaç de responsabilitzar-se’n i tenir-ne autocura, sabent identificar els símptomes, respondre-hi apropiadament i adquirir habilitats que li ajudin a gestionar l’impacte físic, emocional i social de la patologia, millorant així la seva qualitat de vida.

El Programa Pacient Expert Catalunya®, està basat en experiències desenvolupades en altres països, com Gran Bretanya, que han generat evidència científica sobre els seus efectes positius per a la salut. El programa té com finalitat millorar la comprensió de la malaltia crònica per part dels pacients, mitjançant la transferència i l’intercanvi de coneixements del pacient expert amb la resta de pacients, promoure canvis d’hàbits que millorin la qualitat de vida i la convivència amb la malaltia com una part més del procés assistencial.

El Programa Pacient Expert Catalunya® es situa en el marc de la progressiva transició des d’una educació sanitària molt dependent del professional i amb un cert caràcter paternalista, cap a una altra en què el pacient és més autònom. Es tracta d’una iniciativa multifactorial i multidisciplinària, basada en la col·laboració i en el treball d’equip. Proposa una estratègia proactiva per fomentar la confiança i la motivació dels pacients.

Objectius:

 1. Aconseguir la implicació dels propis pacients.
 2. Conèixer el grau de satisfacció.
 3. Millorar la percepció de qualitat de vida.
 4. Augmentar els coneixements sobre la malaltia.
 5. Incrementar el grau d’autocura per adquirir-ne un correcte maneig.
 6. Optimitzar l’acompliment terapèutic.
 7. Disminuir el nombre de visites al metge o a la infermera de família, així com els ingressos hospitalaris i les visites a urgències per la malaltia.

L’aspecte diferenciador

Un dels aspectes nuclears i diferenciadors d’aquest model és el fet que el pacient expert conductor de les sessions ha viscut en primera persona els símptomes i els problemes que es tracten; la qual cosa el col·loca en una posició de privilegi per parlar a altres persones que han patit les mateixes experiències.

Com funciona?

El pacient expert es tria entre el grup de pacients afectats d’una determinada malaltia crònica i ha de complir criteris de voluntarietat, capacitat d’autocura i absència de discapacitats psicofísiques.

Així mateix, es valoren les seves capacitats d’empatia, interès per ajudar, motivació i habilitats comunicatives. Aquesta valoració es du a terme mitjançant una entrevista estructurada, seguida d’un qüestionari dissenyat per a la valoració de perfils personals, coneixements sobre la malaltia i habilitats en el seu maneig.

La formació inicial del pacient expert la realitzen els professionals sanitaris del propi equip d’atenció primària, que actuaran després com a observadors.

Per a cada patologia, el Programa Pacient Expert Catalunya® consta de 9 sessions d’una hora i trenta minuts de durada, al llarg d’uns dos mesos i mig. Les sessions inclouen una part teòrica i una altra de pràctica. El nombre de participants s’ha limitat a 10-12, amb la finalitat de garantir una comunicació fluida i efectiva entre els participants del grup.

Durant les sessions, el professional sanitari (metge, infermera o treballador social) passa a desenvolupar un paper d’observador, que pot actuar com a reconductor de la sessió només en el cas que sigui necessari.

Els grups de Pacient Expert de CAP Alcover

El 6 de febrer de 2013 es va iniciar a la nostra ABS, un grup de pacient expert format per 13 persones. La temàtica escollida va ser la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC). Un mes abans es va celebrar una reunió informativa amb persones amb aquesta malaltia i responsables del programa pacient expert. Al finalitzar, es va escollir d’entre les persones interessades, al pacient expert. Una vegada escollit, el professional de referència a la nostra ABS va formar al pacient mitjançant les eines que proporciona el programa. Es van realitzar un total de 9 sessions amb exposicions teorico-practiques sobre diferents aspectes de la malaltia.

D’altra banda, el passat 24 de novembre de 2014 es va iniciar un nou grup de pacient expert format per 14 persones. En aquesta ocasió la temàtica escollida ha estat Tractament amb anticoagulants orals.

Metodologia i materials específics

Per a cada condició de salut prioritzada, s’ha d’elaborar una guia metodològica i un material educatiu específics, dirigits al pacient expert i als professionals sanitaris que faran d’observadors. En la seva elaboració participaran professionals sanitaris experts de les diferents disciplines implicades en l’atenció de la patologia. Aquest material serà revisat per pacients a fi d’assegurar que els continguts i el llenguatge utilitzat és l’adient per a les persones a les quals va adreçat.

Una vegada validat el material, es realitzarà una prova per testar-ne els continguts. Posteriorment, el grup d’autors revisarà tot el procés a fi de desenvolupar el format definitiu de la intervenció.

El procés d’avaluació

L’avaluació consta de dues etapes. La primera és la que es fa al començament de les sessions de grup i, també, a la seva finalització. La segona es fa als 6 i 12 meses després d’acabar l’activitat del grup, a fi d’observar el manteniment dels avenços obtinguts tenint en compte que, després de la finalització de les sessions, no s’han fet noves intervencions de grup.

En ambdues etapes l’avaluació és quantitativa i qualitativa i es valoraran els següents aspectes:

 • Coneixements adquirits sobre la malaltia.
 • Canvi en els hàbits i estils de vida relacionats.
 • Grau d’autocura.
 • Percepció de qualitat de vida.
 • Satisfacció dels participants en el grup.
 • Utilització de serveis de sanitaris relacionats amb la malaltia de base o la seva descompensació: Visites al metge i a la infermera de família; Atencions en dispositius d’urgències; Nombre d’ingressos hospitalaris.

Ferran Soler Garcia, Infermer ABS Alt Camp Oest


Data publicació: Març 2015