Targeta sanitària individual (TSI)

Tots els residents a Catalunya poden obtenir la targeta sanitària. Per a fer-ho s’han d’adreçar al CAP on caldrà omplir la sol·licitud i adjuntar la documentació necessària.

Dades de la TSI

Les dades personals de la targeta formen part d’un fitxer del CatSalut anomenat RCA. En rebre la TSI per primera vegada s’ha d’observar que no hi hagi cap errada. En el cas de detectar-ne una s’ha de comunicar, ja que si afecta al CIP caldrà que us en facin arribar una de nova, gratuïtament.

És imprescindible en el moment d’acreditar la condició d’assegurat, és personal i intransferible, permet l’accés a totes les prestacions del sistema sanitari públic i cal acreditar-la per a recollir la medicació a la farmàcia. En els desplaçaments sempre s’ha de dur.

Les dades que conté són:

 • El CIP és la combinació de lletres i números que permet la identificació de la persona: dues primeres lletres del primer i segon cognom, data de naixement i un codi de tres números (assignats aleatòriament pel CatSalut).
 • Nom i cognoms.
 • Nivell de cobertura.

Sol·licitar la targeta

Per primera vegada:

 • Document identificador DNI, NIE o passaport.
 • Certi cat d’empadronament amb data d’emissió inferior als tres mesos.
 • Fotocòpia document afiliació al INSS.

Nadons:

 • Llibre de família.
 • Certi cat d’empadronament.
 • Fotocòpia document afiliació a la SS que acrediti com beneficiari d’un assegurat.

Si el nado ha nascut en un centre del sistema sanitari integral d’utilització pública, serà el mateix centre que realitzi el tràmit de comunicació de les dades al CatSalut, però cal presentar la documentació al CAP per obtenir la TSI.

Duplicat de la TSI

En cas de pèrdua, robatori o deteriorament de la TSI caldrà demanar-ne una reedició. Aquest tràmit té un cost de 10 €, que caldrà abonar en una entitat bancària però prèviament caldrà passar pel CAP a fer el tràmit de sol·licitud.

Canvi d’actiu a pensionista

Únicament caldrà presentar la resolució que atorga la Seguretat Social que acredita com a tal. No es rebrà cap targeta nova, ja que l’actual és valida. L’únic que canvia és el pagament farmacèutic que s’adapta a la nova situació.

Excepte en el cas del duplicat, pèrdua o robatori la rebreu gratuïtament en el vostre domicili o al CAP, si es sol·licita.

Canvi de domicili

Un canvi de domicili no comporta l’edició d’una nova TSI però sí que és molt important comunicar-ho per l’actualització de les dades, ja que el canvi podria comportar un canvi d’assignació de metge/essa o de pediatra.

Nivells de cobertura

 1. Cobertura sanitària general: Són els afiliats en actiu i /o pensionistes de la Seguretat Social i els seus beneficiaris i menors residents a Catalunya.
 2. Programes d’interès sanitari i Cobertura sanitària general excepte farmàcia: Persones empadronades que no tenen la condició d’assegurats a la SS o bé persones a liades a MUFACE, MUGEJU o ISFAS que han escollit rebre l’atenció en un centre privat.
 3. Accés CatSalut segon nivell: Persones estrangeres empadronades a qualsevol municipal de Catalunya que no tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del SNS i que no estan acreditades com a situació especial.
 4. Cobertura sanitària PMO: Cobertura pel personal al servei de les institucions europees i els seus beneficiaris que resideixen a Catalunya.

Des de la Unitat d’atenció a l’usuari d’Albera Salut o bé des del 061 us ajudarem a fer tots aquests tràmits o bé us resoldrem qualsevol dubte que us pugui sorgir.


Sara Argelés, Secretària de Gerència, Àrea d’atenció a l’usuari i comunicació Albera Salut / Twitter: @AlberaSalut


Informació addicional d’interès a:

CatSalut. Targeta sanitària individual

CatSalut. La TSI Cuida’m

CatSalut. La TSI en Braille

Tràmits. Neix un fill