La qualitat, una prioritat al CAP Les Hortes

Des de l’inici del funcionament del CAP Les Hortes, diferents professionals de l’equip van crear el Grup de Qualitat, amb la idea d’implantar un programa de millora contínua en l’atenció als usuaris.

El 2013 es va elaborar el primer Pla Estratègic, en el qual es fa explícit el compromís de recórrer un camí d’excel·lència i millora continua. Aquell mateix any arranca la implantació del model d’Acreditació en Qualitat dels equips d’atenció primària, el qual va suposar un impuls afegit en aquesta direcció.

Al llarg dels primers anys, els dos grans objectius del grup eren la formació i difusió a tot l’equip dels conceptes de la qualitat basant-se en el model de gestió europeu de qualitat EFQM, l’elaboració d’un manual d’acollida per als nous professionals de l’equip, la priorització d’aspectes de millora segons enquestes, l’escolta activa de punts febles de l’equip i avaluació de les queixes i reclamacions dels usuaris.

Pla de qualitat i grups de treball

Segons el Pla de Qualitat elaborat en el 2015, es defineix la qualitat com la cultura de l’equip, basada en la manera d’entendre la relació entre les persones, i capaç d’enfocar les accions i activitats segons els valors de l’equip.

Té la missió d’abordar els processos susceptibles de millora assistencial i de qualitat de vida de les persones que hi treballen a l’equip.

La visió del pla és l’obtenció d’un nivell cada vegada més alt de qualitat assistencial, que suposi augmentar el nivell de salut i satisfacció de la ciutadania, així com la millora del clima laboral de l’equip professional i la seva participació en l’autogestió.

Per tal d’eixamplar la col·laboració de tots els professionals en el desplegament de l’estratègia i millora de la qualitat es constitueixen els grups de treball.

Els grups de treball són equips interdisciplinaris de professionals, amb participació voluntària, que es creen amb l’objectiu d’ajudar a desplegar diferents accions operatives i tàctiques del centre, com a via de participació dels professionals en la gestió i millora de la qualitat assistencial.

Cadascun dels grups de treball té la seva pròpia dinàmica de funcionament, si bé el grup de qualitat és qui proporcionarà la metodologia, fomentarà bones pràctiques i alinearà les seves actuacions d’acord amb l’estratègia global de centre.

El futur: Enguany finalitza el pla estratègic 2015-2018 i, per tant, pròximament iniciarem un nou procés de reflexió estratègica i elaboració del nou pla. El pla anterior era una aposta ferma per a la millora contínua i la qualitat basada en la implicació de tot l’equip. Partint d’aquesta base, volem consolidar i amplificar la cultura de la qualitat des de la visió de la responsabilitat social i corporativa.


Albert Broto, Metge de família CAP Les Hortes – EAP Poble-sec / Twitter: @CAPLesHortes / Facebook: CAP Les Hortes