La importància de la Qualitat als Equips d’Atenció Primària

La reforma de l’atenció primària (AP) dels 80 va significar el pas d’una atenció poc resolutiva a una organitzada en equips d’atenció primària (EAP), establint una bona base per al futur desenvolupament de l’excel·lència assistencial, en totes les dimensions de la qualitat, però en especial, la competència professional i la capacitat resolutiva.

En aquests últims 15 anys, gràcies a l’evolució dels sistemes d’informació, s’ha progressat en l’avaluació de la qualitat assistencial en AP. Cada cop disposem de més indicadors que avaluen tant la qualitat del procés assistencial com els seus resultats. Ha estat rellevant la inclusió, en els contractes dels EAP amb el CatSalut, d’objectius mesurats amb indicadors de qualitat, així com la publicació dels diferents informes de la central de resultats de l’AQUAS.

Finalment, en aquests 7 últims anys la qualitat a l’AP del nostre país, ha introduït dos conceptes que han significat un canvi de paradigma: la seguretat dels pacients i l’acreditació. L’any 2011 es va elaborar el Pla estratègic de Seguretat de Pacients que s’ha anat implantant en la majoria dels EAP, contemplant l’actual Pla de Salut 2016-2020 la seva consolidació. L’any 2014 s’inicià l’acreditació dels EAP utilitzant un model d’estàndards consensuats per experts, fet que ha estat valorat positivament pels propis EAP avaluats. Actualment estan tots els EAP catalans (369) acreditats amb una mitjana que supera el 95% d’acompliment dels estàndards.

Atès l’èxit de l’acreditació es fa necessari estendre-la a la resta de dispositius d’AP, en el marc de l’Estratègia Nacional d’Aten- ció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC), on els EAP actuaran de veritable eix integrador dels serveis assistencials d’un territori. A la vegada caldrà aquest 2018 actualitzar els estàndards de qualitat dels EAP per tal d’avançar cap a la millora del sistema. De ben segur que reptes, com la implantació de l’ENAPISC, obren l’oportunitat de seguir avançant cap a l’excel·lència del nostre sistema de salut, i aspirar a seguir tenint la millor AP possible.


Josep Davins i Miralles, Sub-director general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques. Departament de Salut | Generalitat de Catalunya.