Document de voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades (DVA) és un document escrit legal on una persona en plenes capacitats mentals i de forma lliure expressa quines són les actuacions sanitàries que accepta o rebutja.

Què és el DVA?

El DVA permet planificar l’atenció mèdica que hom desitjaria rebre o rebutjar en cas de trobar-se en una situació d’incapacitat per prendre decisions (deteriorament cognitiu, estat vegetatiu, malaltia terminal, etc.).

Els objectius principals del document de voluntats anticipades són:

  • Possibilitar el coneixement dels desitjos del pacient.
  • Responsabilitzar al pacient de les seves pròpies decisions.
  • Descarregar a la família.

Com fer un DVA?

  • Amb notari. El notari redacta el document i és l’encarregat d’enviar-ho al registre central de documents de voluntats anticipades. Posteriorment, la persona que l’hagi signat haurà de portar el seu DVA a la treballadora social del centre perquè realitzi el registre oportú dins de la seva història clínica.
  • Amb testimonis. Per realitzar el document amb testimonis podem utilitzar la plantilla creada pel Departament de Salut de la Generalitat. Es necessiten tres testimonis majors d’edat i en plenes facultats mentals (com a mínim dos d’ells no han de tenir cap relació familiar de 1r o 2n grau o relació patrimonial amb el titular del DVA). En cas de fer-ho amb testimonis, ho haurà de portar al CAP on la treballadora social realitzarà el registre oportú dins de la seva història clínica i s’encarregarà de fer-ho arribar al registre central de voluntats anticipades.

Tant el metge com la resta del personal sanitari estan obligats a tenir en compte el DVA i a aplicar-ho d’acord amb el que estableix la llei.

Per a més informació, podeu demanar hora amb la treballadora social del centre, i consultar la web: www.capsarria.com


Nuria López Gomis, Treballadora Social EAP Sarrià – Vallplasa


Data publicació: Octubre 2016