El càncer de còlon es pot curar si es detecta a temps…

El càncer de còlon és un dels més freqüents entre les dones i els homes majors de 50 anys. La majoria de vegades es desenvolupa a partir de petits pòlips que poden evolucionar a un càncer. Si aquests pòlips es detecten a temps, és més senzill de tractar.

Cap Alcover contra el càncer de còlon

El passat mes de març de 2016 el CAP d’Alcover va posar en marxa el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte que lidera la FUNCA (Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer).

El Programa s’adreça a dones i homes d’entre 50 i 69 anys de la nostra zona d’influència, Àrea Bàsica de Salut (ABS) Alt Camp Oest que inclou els pobles d’Alcover, El Milà, Montral, La Riba i Vilaverd. Un total de 1.500 pacients aproximadament s’han inclòs dins del Programa.

La invitació per participar es va realitzar per carta individual. Les persones que van respondre a la citació es van adreçar al CAP o consultori local, on els pacients eren visitats per un professional sanitari que en determinava la seva participació d’acord amb uns criteris predeterminats. A partir d’aquí, els pacients inclosos havien de fer-se el test de “sang oculta en femta”.

Aquesta és una prova senzilla, que es fa a casa i que consisteix a recollir una petita mostra de femta que posteriorment s’analitza al laboratori.

Aproximadament al cap de tres setmanes d’haver entregat la mostra, s’enviava a cada participant una carta amb els resultats. En un 95% dels casos no hi havia indicis de sang, i se’ls convidava a participar en el Programa passats dos anys.

En cas de ser un test positiu, que significa presència de sang a la femta, el pacient era derivat a la Consulta d’Alt Risc de Digestiu del Pius Hospital de Valls.

En la majoria de les ocasions la sang és deguda a lesions benignes (com els pòlips o hemorroides). Només en uns pocs casos, la sang s’explica per la presència d’un càncer.

S’esperava que de cada 100 proves fetes, entre 1 i 5 fossin positives. A aquestes persones se’ls recomanava fer una colonoscòpia.

Què és la colonoscòpia?

La colonoscòpia és una prova que permet veure directament el budell gruixut per dintre. També permet agafar mostres (trossos o senceres) de les lesions que es puguin detectar: són les biòpsies. Si es troba un pòlip, habitualment s’extirpa durant la prova. Tot allò que s’agafa, s’envia al laboratori per analitzar. Com qualsevol procediment mèdic, la colonoscòpia té un risc de complicacions: reacció a la sedació, sagnat important o perforació del budell durant l’exploració (entre 1 i 5 complicacions per cada 1.000 colonoscòpies realitzades).

Resultats de la colonoscòpia

  • No s’ha detectat cap pòlip ni càncer. Es recomana continuar amb el programa 10 anys després.
  • Es detecta algun pòlip. S’extirpen i analitzen. En funció del tipus de pòlip es pot recomanar retornar al Programa de cribratge amb prova de detecció de sang oculta en femta, o entrar en un programa de revisions periòdiques amb colonoscòpia.
  • Es detecta un càncer. S’oferirà l’atenció per un equip especialitzat en el càncer de còlon i recte en el sistema sanitari públic.

Consideracions

  • Les causes per les quals van haver-hi persones excloses de participar en el Programa van ser majoritàriament per antecedents familiars de primer grau (pares, germans, fills) amb càncer de còlon i/o pacients que havien estat sotmesos a alguna colonoscòpia els cinc anys anteriors a l’inici del Programa.
  • Els casos on existien antecedents de primer grau i no estaven realitzant cap tipus de control, se’ls oferia derivació a la mateixa Consulta d’Alt Risc de Digestiu del Pius Hospital de Valls per fer seguiment si es creia oportú.
  • Prop de la meitat dels ciutadans que han rebut la invitació s’han fet la prova de detecció de sang oculta a femta. Per tal d’augmentar aquestes dades de participació, des de la FUNCA s’envia la segona ronda de cartes d’invitació al Programa. Des d’aquí fem una crida a participar a totes aquelles persones que no ho hagin fet.

Com a professionals és enriquidor poder participar en aquest Programa. Des de la FUNCA se’ns ha donat recolzament i assessorament constant per les possibles incidències i exclusions. Des d’aquí agrair a Marià Carulla, referent del Programa per l’ABS Alt Camp Oest, per l’atenció que ens ha donat, celeritat de resposta i capacitat resolutiva.

Ha estat un repte que ha comportat la col·laboració de tots els nostres professionals que, una vegada més, han demostrat que gaudeixen de les noves experiències en benefici de la població.

No podem oblidar que la prevenció del càncer de còlon i recte no està limitada a la participació en el Programa. És conegut que a banda dels factors de risc que no es poden modificar (edat, antecedents familiars, predisposició genètica…) n’hi ha d’altres molt importants i que es poden evitar des de ben aviat, com són el tabac, l’alcohol (més de tres begudes al dia) i l’obesitat.

La prevenció basada en una vida sana amb exercici físic i alimentació saludable, així com evitar les substàncies tòxiques, són factors claus per evitar moltes de les malalties que més preocupen i afecten a les persones. Ajudar-te a aconseguir-ho és un dels nostres principals objectius com a professionals d’Atenció Primària.


Àngels Senan, Infermera ABS Alt Camp Oest


Data publicació: Juliol 2016