El pacient expert o com aprendre entre iguals

En una societat cada cop més envellida es fa imprescindible la corresponsabilitat i coparticipació del pacient en la presa de decisions i cura de les seves patologies cròniques. El Programa Pacient Expert Catalunya® és una passa en aquesta direcció.

STOP paternalisme

Durant massa anys els equips sanitaris ens hem equipat amb una bata invisible però nociva per la implicació del pacient en l’autocura; la bata d’un paternalisme tronat del tipus “jo-sé-el-que-et-convé- i-tu-ets-un-subjecte-passiu-buit-de-coneixements”.

A poc a poc els professionals ens hem anat adonant que això no funciona i l’educació sanitària ha anat virant, cap a altres fórmules de transmissió de coneixements i acompanyament més efectives. Una d’aquestes fórmules són els programes de pacients experts.

En què consisteix el Programa Pacient Expert Catalunya®

Els 3 rols, el pacient expert, l’observador i els pacients: el programa pacient expert s’encarrega de seleccionar i formar el pacient expert en una determinada patologia i conjuntament amb un professional sanitari que té el rol d’observador, condueix un grup de 10-12 pacients amb una patologia determinada.

Definim com a pacient expert “aquella persona afectada per una malaltia crònica que és capaç de responsabilitzar-se’n i tenir-ne autocura, sabent identificar els símptomes, respondre-hi apropiadament i adquirir habilitats que l’ajudin a gestionar l’impacte físic, emocional i social de la patologia, millorant així la seva qualitat de vida” (González Mestre A).

Actualment hi ha en funcionament programes per diferents patologies com ara la deshabituació tabàquica, la insuficiència cardíaca, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC o EPOC), el tractament anticoagulant oral (sintrom), la diabetis mellitus 2, la fibromiàlgia, l’ansietat i l’obesitat entre d’altres.

La durada del programa complet de qualsevol de les patologies més amunt mencionades és de 9 sessions de 1,5 h (durant 9 setmanes consecutives) amb seguiment dels pacients al 6 i 12 mesos.

El programa PE Catalunya és útil per millorar l’autocura i qualitat de vida dels pacients.

Beneficis del programa pacient expert

Beneficis pels pacients:

 • Prendre consciència de la malaltia que tenen.
 • Dotar-los d’un rol més actiu i de corresponsabilitat.
 • Compartir coneixements i experiències entre pacients i amb la utilització d’un mateix llenguatge.
 • Facilitar l’acceptació i l’aprenentatge sobre la malaltia i la importància del bon compliment del règim terapèutic.
 • Millorar l’autocura i la qualitat de vida sobre la malaltia crònica que pateixen.
 • Aprendre a identificar els signes i símptomes d’alarma sobre la seva malaltia, què cal fer i quin dispositiu assistencial s’ha d’activar.
 • Participar de forma activa i compartida amb els professionals en la presa de decisions sobre la seva malaltia.
 • Alt grau de satisfacció tant del pacient expert com dels pacients participants.

Beneficis pels professionals sanitaris que han actuat com a observadors de grup:

 • Identificació de les capacitats que tenen els pacients per prendre decisions sobre la seva malaltia.
 • Autoreflexió i autocrítica personal. Els professionals manifesten un canvi de la seva relació amb el pacient: escolta activa, major grau de participació per part del pacient, pacte i consens en les actuacions.
 • Observació que la persona amb una malaltia crònica sovint no és conscient que la té, la qual cosa comporta que sense aquesta percepció li és molt difícil mantenir una correcta adherència al tractament (modificar hàbits i estils de vida i mantenir una correcta adherència farmacològica).
 • Necessitat d’usar un llenguatge més planer per tal de generar una interrelació més efectiva amb el pacient.

Beneficis pel sistema sanitari:

 • Fomenta el pas d’un model de relació paternalista dels professionals de la salut amb els pacients a un model deliberatiu.
 • Un pacient informat i corresponsable fa un millor ús dels serveis de salut i en fa un ús més eficient. Sap molt millor què ha de fer i què no i quan ha de recórrer al professional o anar a un centre de salut.
 • Redueix el consum de recursos en forma de visites a atenció primària, a urgències i ingressos hospitalaris per descompensació de la malaltia, fet que ajuda a la sostenibilitat del sistema sanitari.

Els resultats obtinguts

Fins ara, en l’àmbit de Catalunya, els resultats són tan positius que el programa ha estat identificat com un dels 32 projectes estratègics dins del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015. L’experiència personal des de l’EAP Dreta de l’Eixample en l’àmbit de la deshabituació tabàquica no pot ser més positiva, endavant amb els pacients experts i endavant amb l’aprenentatge entre iguals!


David Ginesta i López, Adjunt d’infermeria EAP Dreta de l’Eixample


Data publicació: Març 2015