Programa Pacient Expert

El programa té com finalitat millorar la comprensió de la malaltia crònica per part dels pacients, mitjançant l'intercanvi de coneixements del Pacient Expert (PE) amb la resta de pacients i promovent canvis d'hàbits que milloren la qualitat de vida i la convivència amb la malaltia, sempre en col·laboració amb els professionals sanitaris.

Què és?

Definim com a PE aquella persona afectada per una malaltia crònica que és capaç de responsabilitzar-se’n i tenir-ne autocura, sabent identificar els símptomes, respondre-hi apropiadament i adquirir habilitats que l’ajudin a gestionar l’impacte físic, emocional i social de la patologia, millorant així la seva qualitat de vida.

El PE es tria entre el grup de pacients afectats d’una determinada malaltia crònica i ha de complir criteris de voluntarietat, capacitat d’autocura i absència de discapacitats psicofísiques. Així mateix, es valoren les seves capacitats d’empatia, interès per ajudar, motivació i habilitats comunicatives. La formació inicial del Pacient Expert la realitzen els professionals sanitaris del mateix equip d’atenció primària, que actuaran després com a observadors.

El programa consta de 9 sessions teòrico-pràctiques de 90 minuts de durada. El nombre de participants del grup és de 10-12 persones, per poder garantir una comunicació fluida i efectiva entre ells. S’ha elaborat una guia metodològica i un material educatiu específics, dirigits al PE i als professionals que faran d’observadors. El procés d’avaluació es fa a l’inici i al final del programa i als 6 i 12 mesos després d’acabar l’activitat del grup.

Una estratègia per potenciar l’autoresponsabilitat del pacient i el foment de l’autocura.

Innovador?

Un dels aspectes nuclears i diferenciadors d’aquest model és el fet que el PE conductor ha viscut en primera persona els símptomes i els problemes que es tracten, la qual cosa el col·loca en una posició de privilegi per parlar a altres persones que han patit les mateixes experiències. Durant les sessions, els professionals (metge, infermera, administratiu) passen a desenvolupar un paper únicament d’observador.

En resum, el Programa Pacient Expert Catalunya® és un instrument útil per millorar l’autocura i la qualitat de vida dels pacients. A més, redueix el consum de recursos en forma de visites a atenció primària, a urgències i ingressos hospitalaris per descompensació de la malaltia i dota als pacients d’un rol més actiu i de corresponsabilitat.


Cristina Martin Pérez, Infermera EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes  / Twitter: @CapSarria

Data publicació: Novembre 2019


Informació addicional d’interès:

Programa Pacient Expert Catalunya®. Canal Salut.

Programa Pacient Expert Catalunya®. Generalitat de Catalunya.